Общи условия

1. Общи положения
1.1. Настоящите общи условия представляват установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Клиента по договор за продажба, сключен чрез онлайн магазина, собственост на Продавача – krasivimebeli.com. Продавачът си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си .
1.2. С попълването на достъпната в онлайн магазина krasivimebeli.com електронна форма за поръчка  на продукт, Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което езаплатило или заплатило цената на конкретен  за закупуване продукт.
1.3. Всяко лице, ползващо онлайн магазина krasivimebeli.com, поема всички рискове от използването на онлайн магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.
 
2. Цени
3.1. Цените на всички продукти, публикувани в онлайн магазина, са в български лева за единична бройка и с включен 20% ДДС.
3.2. Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката.
3.3. Цената за разходите по доставка се заплаща от клиента. Изключение прави, тогава, когато е обявена безплатна доставка за самият продукт.
 
4. Поръчка. Сключване на договора
4.1. Клиент, желаещ да закупи стока от онлайн магазина, подава заявка за това чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта krasivimebeli.com. В заявката задължително се посочват адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
4.2. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на поръчката.
4.3. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, то той се доставя на клиента до 10 работни дни.  Продавача се свързва с Клиента , за да го информира за очакваната дата на доставка.
4.4. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.
4.5. Офертите, публикувани в онлайн магазина са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения.
 
5. Плащане
5.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.
5.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.
5.3. При поръчки на  нестандартни продукти Клиентът се задължава да извърши  плащане  размер на 100% от стойността на поръчката.
5.5. Заплащането на поръчания продукт се извършва по един от следните начини:
-        чрез наложен платеж (при получаване на стоката) – Клиентът заплаща цялата дължима сума на доставчика/куриера при получаване на поръчката. Това въжи за стойност на поръчката до 200лв или при доплащане на поръчката след превод на капаро.
-        плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва банков превод по сметката, която сме посочили, 50% капаро за поръчка над 200лв при пускане на поръчката. Доплащането може да бъде извършено по банков път преди доставката на стоката или с наложен платеж на куриера.
 
6. Изпълнение на договора. Доставка
6.1. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства.
6.2. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови всички заплатени от Клиента сума, ако има такива, в срок до 10 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации.
6.3. Доставката се извършва чрез услугите на куриер и е за сметка на Клиента.
6.4. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Клиента за негова сметка.
6.5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.
6.6. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност за Клиента.
6.7. В случай че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.
6.8. В случай че Клиент, поръчал продукти от онлайн магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.
 
7. Отказ от поръчка
7.1. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите Потребител има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя.
7.2. В случай че Потрелят се откаже от продукта съгласно чл. 7.1., Продавачът се задължава да му върне обратно заплатената сума. Сума се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ и при условие, че продуктът, който бива отказван, бъде получен на адреса на Продавача.
7.3. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид, не е бил ползван, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета, е ненарушена и цялата прилежаща окомплектовка е налице.
7.4 Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката.
7.5. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен.
 
8. Рекламации
8.1. Продавачът представя продуктите в онлайн магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките
8.2. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
8.3. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:
-        опит за ремонт от неоторизирано от Продавача лице;
-        неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
-        дефект, причинен от неправилна или груба употреба;
-        дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);
- ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
- ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените пред него рекламации.
- Предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКА не е пречка за предявяване на иск.
- При предявяването на рекламация всяка от страните може да се обърне за съдеиствие и решаване на спора към АРС съгласно деистващото законодателство на република България.
 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
 
9. Предявяване на рекламацията
1. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
2. касова бележка или фактура;
3. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
5. https://www.kzp.bg